Všeobecné prodejní podmínky

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, společnost podle andorrského práva ve formě societat limitada unipersonal s kapitálem ve výši 1 000 000 eur, zapsaná v andorrském obchodním rejstříku pod číslem 16339, se sídlem na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorrské knížectví), (dále jen "prodejce"), má jako hlavní činnost prodej pneumatik a souvisejících produktů prostřednictvím internetových stránek MAXI TYRE dostupných na adrese maxityre.cz.

1. DEFINICE

 • Zkratka VOP označuje všeobecné obchodní podmínky prodejce.
 • Zákazníkem se rozumí právnická osoba, která využije přístupu na webové stránky za účelem provedení objednávky.
 • Objednávkou se rozumí produkty objednané zákazníkem při každém nákupu na webových stránkách.
 • Webovými stránkami se rozumí internetové stránky prodejce dostupné na adrese URL www.maxityre.cz.
 • Prodejcem se rozumí osoba uvedená v úvodu.
 • Prodejem se rozumí právní operace uzavřená mezi prodejcem a zákazníkem, ve které se prodejce zavazuje dodat objednávku a zákazník uhradit cenu.

2. PŘEDMĚT A PŘIJETÍ

VOP se vztahují na veškeré prodeje uzavřené na webových stránkách prodejce a vymezují vztahy mezi prodejcem a zákazníkem pro každou objednávku.

Potvrzení objednávky zákazníkem je podřízeno předchozímu neomezenému a bezvýhradnému přijetí platných VOP zveřejněných v danou dobu na webových stránkách, a to v plném rozsahu, přijetí se vyjadřuje zaškrtnutím políčka nacházejícího se nalevo od výroku "Přečetl(a) jsem a bez omezení či výhrad v plném rozsahu přijímám všeobecné obchodní podmínky platné pro mou objednávku" kliknutím myší. VOP jsou dostupné na webových stránkách a zákazníkovi jsou předány na trvanlivém nosiči jako příloha k potvrzení o doručení.

Smlouva se považuje za uzavřenou mezi oběma stranami od okamžiku, kdy prodejce vystaví potvrzení o doručení.

3. CENA

Každá nabídka produktu je doplněna jednotkovou cenou v eurech a zahrnuje veškeré daně.

V souladu s článkem 14 níže podléhají veškeré objednávky zákonům Andorrského knížectví a jsou považovány za uskutečněné na území, kde je ustaven prodejce.

Prodejce si vyhrazuje právo kdykoli ceny upravit. Zákazníka upozorňujeme, že ceny nabídek produktů se mohou několikrát denně změnit a aktualizují se v reálném čase. Ceny použité pro objednávku jsou ty, které jsou zobrazené na webových stránkách při definitivním potvrzení objednávky ve smyslu článku 5.4.

V rámci některých nabídek produktů uvádí prodejce cenu podle sazebníku dodavatele, který mu byl předán jeho partnery a který uvádí procentuální rozdíl s cenou prodejce. Prodejce nijak nezaručuje přesnost ceny stanovené podle sazebníku dodavatele, a zákazník si tak dané informace musí ověřit vlastními prostředky.

Celkovou cenu objednávky tvoří:

 1. Celková částka cen za množství produktů vybraných zákazníkem;
 2. případné náklady na dopravu (pokud není za určitých podmínek doprava zdarma).

4. PRODUKTY

Hlavní charakteristiky a cena produktů jsou uvedeny v každé nabídce produktu publikované na webových stránkách. Tyto prvky představují smluvně závazné informace s výhradou skladové dostupnosti příslušných produktů. Veškeré ostatní informace (zejména vizuální) nejsou smluvně závazné.

5. OBJEDNÁVKA

5.1 Přístup k webovým stránkám

Veřejné webové stránky jsou přístupné každému návštěvníkovi, po celý rok, sedm dnů v týdnu, 24 hodin denně, s výhradou odstávek nezbytných pro technické operace údržby, servisu a aktualizací a případných technických poruch. Prodejce v žádném případě nezodpovídá za pozastavení či přerušení přístupu k webovým stránkám a zákazník se výslovně a zcela zříká veškerých nároků na odškodnění na základě takovýchto skutečností.

5.2 Výběr produktů

Zákazník bere na vědomí a přijímá, že vyhledávání a výběr produktů zákazníkem probíhá na jeho plnou zodpovědnost.

Prodejce využívá technologii TecDoc Catalogue a rozhraní API výrobců k identifikaci vozidel a odpovídajících náhradních dílů. Prodejce odmítá odpovědnost za případnou nepřesnost těchto informací. Pokud se náhradní díl ukáže jako nekompatibilní s daným vozidlem, může zákazník využít svého práva odstoupit od smlouvy, jak uvádí článek 9, a nechat si vrátit prostředky, hradí však náklady na vrácení.

5.3 Vytvoření a využívání zákaznického účtu

Pro účely finalizace objednávky si zákazník musí vytvořit účet (pokud tak již neučinil při předchozí objednávce) zadáním nezbytných údajů. Zákazník se zavazuje zadat pravdivé a přesné údaje a informovat prodejce o jejich případných změnách. Prodejce nemůže zodpovídat za případná chybná zadání a z nich vyplývajících důsledků, jako je například zpoždění nebo chyba při doručování. V tomto kontextu veškeré náklady na opětovnou expedici objednávky hradí výhradně zákazník.

Prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a bez náhrady deaktivovat účet kteréhokoli zákazníka v případě porušení těchto všeobecných podmínek a podvodného či nezákonného použití účtu zákazníkem nebo třetí stranou.

Prodejce rozhodne o definitivním zákazu přístupu zákazníka na platformu Maxi Tyre v případě, že se zákazník dopustí následujících skutků:

 1. akvizice zákazníků velkoobchodníky nebo výrobci, pokud se s nimi zkontaktovali prostřednictvím webových stránek;
 2. neuhrazení platby do patnácti (15) dnů;
 3. přenesení účtu na jiného uživatele bez předchozího souhlasu;
 4. provádění nekalé činnosti konkurující webovým stránkám společnosti, zejména akvizice zákazníků, se kterými se dostal do kontaktu prostřednictvím webových stránek.

Zákazník může svůj účet deaktivovat tak, že o svém rozhodnutí informuje prodejce elektronickou poštou na adresu support@maxityre.cz. Prodejce účet deaktivuje ve lhůtě nejvýše sedmdesáti dvou (72) hodin od přijetí tohoto e-mailu.

5.4 Potvrzení objednávky

Po potvrzení košíku, vytvoření účtu, zadání dodací adresy, výběru a potvrzení platby může zákazník definitivně potvrdit objednávku kliknutím na možnost "Definitivní potvrzení objednávky".

5.5 Zrušení objednávky

Po definitivním potvrzení objednávky má zákazník možnost vyžádat si její zrušení, pokud produkty v rámci objednávky ještě nebyly předány dopravci.

K vyžádání zrušení objednávky musí zákazník odeslat e-mail na adresu support@maxityre.cz, v předmětu uvést informaci "URGENTNÍ: ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY" a v textu zprávy upřesnit číslo objednávky a případě produkty, na které se zrušení vztahuje, pokud je jen částečné. Jakmile prodejce zrušení zohlední, budou zákazníkovi vráceny prostředky ve lhůtě nejvýše deseti (10) pracovních dnů od e-mailu s potvrzením od prodejce, a to stejnou platební metodou, kterou zákazník uhradil objednávku.

6. FINANČNÍ PODMÍNKY

Platbu je třeba provést neprodleně po podání objednávky. Zákazník může objednávku uhradit následujícími platebními metodami:

 • platební karta se lhůtou pro zpracování jeden (1) den;
 • bankovní převod se lhůtou pro zpracování sedm (7) dnů.

Zákazník autorizuje automatické stržení částky svých objednávek pro všechny platební metody, které jsou dostupné pro jeho účet.

V případě zpoždění platby vznikne na základě jakékoli částky neuhrazené k datu splatnosti, pro každý profesionální subjekt, navíc ke kompenzaci za zpoždění, nárok na platbu paušální částky 40 eur jako náklady na vymáhání. Úroky ze zpoždění se vypočítají podle termínu splatnosti ve výši sazby ECB navýšené o 10 bodů, a to bez předchozího upozornění.

Po každé úhradě, bez ohledu na metodu, obdrží zákazník e-mail s potvrzením.

Platba platební kartou:

Prodejce přijímá pouze platby kartami Visa, Mastercard a Maestro.

Zabezpečená online platba kartou se provádí prostřednictvím dodavatele platebního řešení.

Všechny fáze platby kartou se přenášejí do platebního systému HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, který je kompletně šifrovaný a chráněný. Používá se protokol SSL propojený s bankovním platebním systémem (protokol 3D Secure).

Znamená to, že údaje spojené s objednávkou a číslo platební karty nejsou přenášeny nechráněné po internetu. Číslo platební karty se netiskne na žádný dokument, fakturu, pásku ani jinak.

Prodejce čísla karet nezná. Systém HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT po provedení transakce platby do banky obchodníka neuchovává čísla karet. Nikdo tak nemá přístup k digitálním ani tištěným údajům platebních karet kupujících. Riziko zneužití čísla platební karty během nákupu na internetových stránkách prodejce využívajících systém HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT je téměř nulové.

Profesionální subjekty mohou rovněž využít systém automatického převodu GoCardless (gocardless.com) vybraného prodejcem. Tento systém je kompletně šifrovaný.

Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně přijímá, že prodejce nenese odpovědnost v případě prolomení zabezpečení výše uvedených platebních systémů, za které zodpovídá výlučně jejich dodavatel.

Při platbách kartou je transakce zaúčtována okamžitě poté, co zákazník platbu provede. Závazek platby daný kartou je neodvolatelný. Zadáním svého bankovního spojení při prodeji zákazník opravňuje prodejce, aby z karty strhl částku odpovídající uvedené ceně. Zákazník potvrzuje, že je skutečným zákonným držitelem karty k zatížení a že má zákonné právo ji používat. V případě chyby nebo nemožnosti kartu zatížit bude objednávka okamžitě zrušena.

Aktivity související se smlouvou o prodeji na dálku zajišťuje společnost AD TYRES INTERNATIONAL EU se sídlem na adrese Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA – č. zápisu společnosti v OR 1277.

7. VLASTNICTVÍ A PŘEVOD RIZIK

Produkty se stávají majetkem Zákazníka po potvrzení objednávky. V důsledku toho je Zákazník výhradně odpovědný za dovoz a uvedení Produktů do cílové země, kterou si zvolil pro odeslání. Zákazník je vyzván, aby konzultoval případné povinnosti, které mu vyplývají z dovozu Produktů do uvedené země určení.

Jakékoli riziko ztráty nebo poškození produktů přechází na profesionálního zákazníka nebo neprofesionálního zákazníka převodem vlastnictví.

Jakékoli riziko ztráty nebo poškození Produktů přechází na Spotřebitele, když Zákazník nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce navržený Prodávajícím) fyzicky převezme Produkty.

8. DODÁVKA

8.1 Náklady na dopravu

Dopravu má zákazník zdarma u každého nákupu dvou (2) stejných produktů.

8.2 Dodací lhůta

Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně přijímá, že lhůty případně uvedené na webových stránkách nepředstavují v žádném případě závazek prodejce vůči zákazníkovi.

8.3 Problémy s dodanými produkty

V souladu s článkem 7 výše přecházejí rizika ztráty a poškození produktů v rámci objednávky na zákazníka okamžikem, kdy přejdou do držení zákazníka nebo jeho pracovníků či zástupců podepsáním dodacího listu.

Zákazník, jeho pracovník či zástupce musí dopravce o veškerých výhradách k produktům uvědomit během dodání. Tyto výhrady musí být vždy výslovně a přesně uvedené v dodacím listu, aby měly pro strany účinek.

Pokud jsou produkty v rámci objednávky neshodné nebo je přebíraný balík ve špatném stavu, může zákazník zásilku odmítnout. Neprodleně pak o tom musí informovat prodejce kontaktováním zákaznické služby prostřednictvím lístkového systému. Zákazník musí neshodné produkty odeslat dodavateli podle pokynů ke způsobu vrácení sdělených prodejcem. Náklady na vrácení spojené s tímto způsobem budou zákazníkovi nahrazeny.

Zákazník bere na vědomí a přijímá, že prodejce nepřevezme žádné produkty, které již byly namontované nebo použité.

8.4 Dodací list

Dopravce předá zákazníkovi dodací list oproti podpisu. Zákazník bere na vědomí a přijímá, že podpis, kterým on sám či jeho pracovník či zástupce opatří dodací list, představují nevyvratitelný důkaz o datu dodání příslušných produktů.

8.5 Specifická ustanovení ohledně dodání na adresu uvedenou zákazníkem.

Prodejce se zavazuje dodat objednávku na dodací adresu, kterou zadá zákazník při podávání objednávky. Za tímto účelem se zákazník zavazuje sdělit prodejci existující, úplnou a přesnou dodací adresu místa, na které je možné a dovolené objednávku dodat. Zákazník prodejci zaručuje, že na daném místě bude k převzetí objednávky přítomen buď sám, nebo jeho řádně zmocněný pracovník nebo zástupce. V opačném případě prodejce nezodpovídá za případné zpoždění dodávky. V případě vrácení z důvodu chybné adresy hradí náklady na zpáteční dopravu výlučně zákazník.

Pokud zákazník nebude při dodání přítomen, musí kontaktovat dopravce balíku, aby si sjednal nové datum doručení nebo uložení v nejbližším depu. V opačném případě bude balík poslán zpět do skladu prodejce. Zpáteční dopravu hradí výlučně zákazník a částka bude odečtena od prostředků vrácených za objednávku.

9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Zákazník může ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od data dodání využít svého práva na odstoupení od smlouvy bez nutnosti udání důvodu pro své rozhodnutí, ani úhrady nákladů jiných než uvedených v tomto článku.

Chce-li zákazník využít svého práva na odstoupení, informuje prodejce o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím lístkového systému ve svém soukromém účtu. Po využití práva na odstoupení za výše uvedených podmínek musí zákazník vrátit objednávku nebo produkty, kterých se odstoupení týká, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od sdělení svého rozhodnutí o odstoupení.

Prodejce vrátí zákazníkovi cenu v plné výši ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od skutečného obdržení objednávky nebo produktů, kterých se odstoupení týká.

Produkty v rámci objednávky musí být vráceny v původním balení, nesmí být namontované, použité ani poškozené. V opačném případě prodejce zákazníkovi prostředky nevrátí a naúčtuje mu výše uvedené náklady na zpáteční dopravu.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A PROMLČENÍ

Prodejce přijímá finanční důsledky pouze v případě přímých a předvídatelných škod vzniklých zákazníkovi v důsledku prokázané chyby prodejce, a to za podmínek a v mezích uvedených níže.

Prodejce v žádném případě nezodpovídá za finanční důsledky vyplývající z nepřímých nebo nepředvídatelných škod, ani například za ušlý zisk, újmu podnikání, ztrátu obratu, ztrátu klientely, zmařené příležitosti, náklady na pořízení produktu atd.

Je výslovně stanoveno, že odpovědnost prodejce vůči zákazníkovi nemůže překročit výši všech částek skutečně zaplacených zákazníkem z titulu příslušného prodeje.

Zákazník se může odvolat na odpovědnost prodejce z důvodu neplnění smlouvy pouze po dobu jednoho (1) roku od okamžiku, kdy k takovémuto neplnění dojde.

11. VYŠŠÍ MOC

Závazky prodejce budou automaticky pozastaveny v hypotetickém případě zásahu vyšší moci, kterým se rozumí událost, kterou prodejce nemůže ovlivnit, kterou nemůže při uzavírání smlouvy přiměřeně předpokládat, jejímž důsledkům se nelze vyhnout odpovídajícími opatřeními a která brání prodejci v plnění jeho závazků.

Strany se dohodly, že prodejce v žádném případě nenese odpovědnost za nesplnění svých závazků v důsledku zásahu vyšší moci a že v takovém případě nevzniká nárok na odškodnění či pokutu. Pokud zásah vyšší moci trvá déle než dva (2) měsíce, může každá ze stran odstoupit od smlouvy doporučeným dopisem s potvrzením o doručení.

12. OSOBNÍ ÚDAJE

Zákazník prohlašuje, že se seznámil se zásadami ochrany soukromí online na webových stránkách a přijímá je.

13. SMLUVNÍ DOKUMENTY

Smlouvu tvoří následující smluvní dokumenty:

 1. tyto všeobecné obchodní podmínky;
 2. objednávkový formulář;
 3. dodací list.

V případě rozporu nebo nesouladu mezi ustanoveními dvou z těchto dokumentů platí ustanovení nadřazeného dokumentu (např. dodací list má vyšší váhu než objednávkový formulář; objednávkový formulář má vyšší váhu než VOP).

Žádný údaj uvedený zákazníkem, jeho pracovníkem nebo zástupcem na dodacím listu kromě podpisu nebude považován za smluvně závazný, nebude-li přijat prodejcem.

Všechny výše uvedené smluvní dokumenty představují veškeré vzájemné závazky stran. Tyto smluvní dokumenty nahrazují a ruší veškeré předchozí ústní či písemné závazky ohledně prodeje.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztahy mezi prodejcem a zákazníkem-spotřebitelem na území Evropské unie se v souvislosti s ochranou podle spotřebitelského zákona řídí právem členského státu, ve kterém druhý jmenovaný trvale pobývá.

Údaje související s objednávkou elektronicky zpracovává maltská pobočka prodejce a v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se použije maltské právo.

V ostatních případech, které se netýkají dvou výše uvedených ustanovení, se subsidiárně použije andorrské právo.