Všeobecné prodejní podmínky

- Platná verze k 18. říjnu 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorrská společnost právní formy societat limitada unipersonal s kapitálem 1.000.000 eur, zapsaná v obchodním rejstříku Andorry pod číslem 16339, s mezinárodním DIČ CZ683941214, se sídlem na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Knížectví Andorra), email: cm(a)maxityre.com, telefon: +376 810 888, (dále jen "Prodávající") má jako hlavní činnost prodej pneumatik a příslušných produktů prostřednictvím internetové stránky maxityre.cz (dále jen "Stránka").

Tyto obecné obchodní podmínky mají za cíl bez omezení upravovat všechny prodeje produktů a služeb každému zákazníkovi, fyzické nebo právnické osobě, ať už je spotřebitelem, ne-profesionálem nebo profesionálem (dále jen "Zákazník"), který provedl nákup na Stránce a definovat smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

1. DEFINICE

Všechna obecná jména, jejichž první písmeno je v tomto dokumentu velké, mají definici přiřazenou v tomto článku.

 • Potvrzení přijetí označuje odpovědní e-mail zaslaný Prodávajícím Klientovi po ověření Objednávky Klientem, který obsahuje souhrn Objednávky, platné obchodní podmínky a příslušnou Fakturu.
 • Objednávkový formulář označuje souhrn Produktů vybraných Klientem a předložených k ověření tímto na Webu za účelem finalizace Objednávky.
 • Dodací list označuje dokument předaný Klientovi Dopravcem při dodání Objednávky, proti podpisu Klienta potvrzujícího doručení Objednávky, jakož i dokonalý stav příslušného nebo příslušných Produktů a absenci anomálií.
 • Obchodní podmínky označují tyto obchodní podmínky Prodávajícího, ke kterým se Klient musí připojit, aby mohl provést svou Objednávku.
 • Klient označuje jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu jednající jako Spotřebitel, Neodborník nebo Odborník, která přistupuje na Web s cílem uskutečnit Objednávku.
 • Objednávka označuje jeden nebo více Produktů objednaných Klientem při každé příležitosti nákupu na Webu.
 • Spotřebitel označuje Klienta, fyzickou osobu, která jedná za účely, které nespadají do rámce její obchodní, průmyslové, řemeslné, svobodné nebo zemědělské činnosti.
 • Smlouva označuje soubor smluvních dokumentů definujících práva a povinnosti Stran pro každý Prodej, odkazovaných v Článku 15.
 • Datum dodání označuje skutečné datum dodání Objednávky Klientovi uvedené na Dodacím listu.
 • Lhůta dodání označuje maximální lhůtu uvedenou v Článku 8.2, na kterou se Prodávající zavazuje dodat Objednávku Klientovi.
 • Lhůta odstoupení od smlouvy označuje lhůtu uvedenou v Článku 9.
 • Faktura označuje fakturu zaslanou Klientovi prostřednictvím Potvrzení přijetí.
 • Force Majeure označuje případ, kdy událost unikající kontrole dlužníka, která nemohla být přiměřeně předvídána při uzavření Smlouvy a jejíž účinky nemohou být odvráceny vhodnými opatřeními, brání dlužníkovi v plnění jeho povinnosti.
 • Dodavatel označuje třetí stranu Smlouvy, která má v držení jeden nebo více Produktů Objednávky Klienta.
 • Dodání označuje převod fyzického držení nebo kontroly nad jedním nebo více Produkty na Klienta.
 • Neodborník označuje Klienta, právnickou osobu, která nejedná za profesionální účely (viz definice Odborníka níže).
 • Nabídka produktu označuje nabídku zveřejněnou pod zodpovědností Prodávajícího na jednom z jeho nosičů, a to zejména na jeho Webu, určenou k prodeji konkrétního Produktu, včetně zejména fotografie, charakteristik a ceny Produktu.
 • Strana(y) označuje v jednotném čísle Klienta nebo Prodávajícího jednotlivě a v množném čísle Klienta a Prodávajícího kolektivně.
 • Cena označuje celkovou cenu uvedenou v Článku 5, kterou se Klient zavazuje zaplatit za Objednávku.
 • Produkt(y) označuje pneumatické produkty nebo příslušenství (disky, řetězy atd.), které Prodávající nabízí k prodeji na Webu.
 • Odborník označuje Klienta, fyzickou nebo právnickou osobu, veřejnou nebo soukromou, která jedná za účely spadající do rámce její obchodní, průmyslové, řemeslné, svobodné nebo zemědělské činnosti, včetně jednání jménem nebo pro účet jiného odborníka.
 • Web označuje internetovou stránku Prodávajícího přístupnou na adrese URL maxityre.cz.
 • Držitel práva na odstoupení od smlouvy označuje osobu uvedenou v Článku 9.
 • Dopravce označuje společnost pro přepravu vybranou Dodavatelem nebo Prodávajícím pro přepravu a Dodání Objednávky na adresu uvedenou Klientem.
 • Prodávající označuje osobu uvedenou v Preambuli.
 • Prodej označuje právní operaci uzavřenou mezi Prodávajícím a Klientem, při které se první zavazuje dodat Objednávku a druhý zaplatit Cenu.

2. PŘEDMĚT A PŘIJETÍ

Všeobecné obchodní podmínky mají za cíl bez omezení upravovat veškeré Prodeje uskutečněné prostřednictvím Webové stránky Prodávajícího a definovat smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem vztahující se ke každé Objednávce.

Všeobecné obchodní podmínky mají přednost a nahrazují všechny ostatní možné dohody, závazky, prohlášení, sliby, záměry, dokumentace nebo informace, které předtím mezi Stranami proběhly v souvislosti s Objednávkou.

Validace jakékoli Objednávky Zákazníkem je přísně podmíněna předchozím přijetím, bez omezení nebo výhrad, všech podmínek a ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, které jsou v té době platné na Webové stránce, přičemž toto přijetí se projevuje zaškrtnutím políčka myší nalevo od nápisu « Přečetl/a jsem si VOP a Zásady ochrany osobních údajů a souhlasím s nimi. ». Tento krok následuje poté, co měl Zákazník možnost zkontrolovat detaily své Objednávky a její celkovou cenu a opravit případné chyby před jejím potvrzením, aby vyjádřil své definitivní přijetí.

Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na Webové stránce a jsou Zákazníkovi zaslány na trvalém nosiči jako příloha Potvrzení přijetí.

Smlouva je mezi Stranami považována za uzavřenou od okamžiku vydání Potvrzení přijetí Prodávajícím.

Prodávající zajišťuje uchování písemného dokladu, který potvrzuje Smlouvu od uzavření Smlouvy a po dobu deseti let od Dodání Objednávky. Zákazník může k archivované Smlouvě získat přístup na jednoduchou žádost adresovanou Prodávajícímu (https://www.maxityre.cz/contact).

Zákazník je informován, že uzavření Smlouvy s sebou nese pro něj povinnost zaplatit Cenu ve prospěch Prodávajícího.

3. PRODUKTY

3.1 VLASTNOSTI PRODUKTŮ

Základní charakteristiky a cena Produktů jsou uvedeny v každé Nabídce Produktu zveřejněné na Webu. Tyto údaje představují smluvní informace, které zavazují Prodávajícího v případě uzavření Smlouvy s Klientem a za předpokladu dostupnosti skladových zásob dotčených Produktů.

Každá pneumatika je na boku označena číslem DOT, které je složeno následovně:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Kód závodu, kde byla pneumatika vyrobena
 • 4W: Rozměrový kód specifický pro výrobce
 • HWNX: Volitelný kód specifický pro výrobce
 • 3903: Datum výroby pneumatiky odpovídající 39. týdnu roku 2003.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 PŘÍSTUP NA WEB

Webová stránka je k dispozici každému návštěvníkovi po celý rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, s výjimkou přerušení potřebných pro technickou údržbu, servis a aktualizace, které Prodávající považuje za vhodné provést, a jakékoliv technické poruchy nezávislé na vůli Prodávajícího.

Všechny náklady vynaložené Klientem na zajištění vlastního přístupu na Web zůstávají výhradně na jeho nákladech, a to zejména náklady na jeho počítačové vybavení, internetové připojení a jakýkoli software.

4.2 VÝBĚR PRODUKTU NEBO PRODUKTŮ

Klient uznává a souhlasí, že vyhledávání a výběr Produktu nebo Produktů Klientem se provádí pod jeho plnou a jedinou odpovědností.

Pro usnadnění vyhledávání Klienta, Prodávající na svém Webu poskytuje Klientovi (i) vyhledávací lištu, do které může Klient volně zadávat klíčová slova a (ii) vyhledávací nástroj založený na různých vlastnostech Produktů definovaných seznamem možností. Správná funkčnost, užitečnost, úplnost a relevance těchto nástrojů Prodávajícím nejsou zaručeny.

Klient je povinen seznámit se s celou nabídkou Produktů nabízených Prodávajícím na jeho Webu a provést potřebná vyhledávání na vybraném modelu a konkurenci, aby zhodnotil relevanci, užitečnost a přiměřenost Nabídky Produktu ke svým potřebám.

Prodávající poskytuje pouze informativně:

 • data TECDOC o vztahu mezi vozidlem a díly;
 • data BMF o vztahu mezi vozidlem, pneumatikami a disky;
 • data výrobců o vztahu mezi vozidly a řetězy;
 • data o kompatibilitě mezi vozidly a produkty.

Prodávající v žádném případě nezaručuje relevanci, přesnost ani úplnost těchto dat, která jsou poskytována pouze jako orientační údaje usnadňující vyhledávání produktu. Klient je povinen ověřit, zda vybrané Produkty odpovídají a jsou vhodné pro jeho vozidlo.

Klient je konkrétně vyzván, aby si prohlédl recenze a podobné pneumatiky nabízené v rámci Nabídky Produktu, aby zhodnotil, zda je zobrazený Produkt schopen splnit jeho potřeby.

Výběr Produktu se provádí kliknutím na funkci "Přidat do košíku" po vybrání požadovaného množství.

Tato operace má pouze za následek zahrnutí vybraného Produktu do košíku Klienta a v této fázi nevytváří žádnou povinnost k nákupu.

Jakmile Klient považuje výběr svých nákupů za dokončený, stačí, když se přesune do sekce "Košík", aby zkontroloval správný výběr Produktů a množství a seznámil se s celkovou cenou spojenou s jeho Objednávkou.

Před konečným potvrzením Objednávky může Klient kdykoli upravit svůj košík a má možnost zkontrolovat detaily své Objednávky a její celkovou cenu a opravit případné chyby před potvrzením Objednávky, aby vyjádřil svůj konečný souhlas.

4.3 VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ KLIENSKÉHO ÚČTU

Pro dokončení své Objednávky musí Klient vytvořit svůj osobní účet (pokud to již nebylo provedeno při předchozí Objednávce). Za tímto účelem musí Spotřebitel a Neodborník poskytnout platnou e-mailovou adresu a nastavit heslo, stejně jako deklarovat svou identitu, telefonní číslo a adresu. Profesionál na druhou stranu vytváří "profesionální účet" tím, že poskytne platnou e-mailovou adresu a nastaví heslo, stejně jako deklaruje své jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a adresu.

Klient je vyzván, aby vyplnil všechny užitečné informace ve svém osobním účtu, přičemž pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Všechny osobní informace Klientů jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem a v podmínkách uvedených v Článku 14 níže a v Zásadách ochrany osobních údajů.

Klient se zavazuje poskytovat pravdivé a upřímné informace a informovat Prodávajícího o jakýchkoli změnách, které se jich týkají. Souhrn poskytnutých informací je přístupný na Webu. Nedodání požadovaných informací se rovná vzdání se vytvoření účtu a brání Klientovi v potvrzení Objednávky.

Přihlašovací jméno a heslo jsou přísně osobní a důvěrné: Klient se zavazuje, že je nevyzradí třetí straně ani je nepřevede. Jakákoli Objednávka provedená pomocí tohoto přihlašovacího jména a hesla bude považována za provedenou Klientem a v důsledku toho zavazuje Klienta vůči Prodávajícímu, pokud tato Objednávka nebyla provedena třetí stranou v důsledku bezpečnostního selhání webu Prodávajícího. Klient je povinen okamžitě písemně informovat Prodávajícího o jakémkoli použití svého přihlašovacího jména a hesla, o kterém by se dozvěděl a které bylo provedeno bez jeho vědomí.

Klient může kdykoli opravit chyby při zadávání požadovaných informací. Prodávající nemůže být považován za odpovědného za případné chyby při zadávání a za následky, které z toho vyplývají, jako je zpoždění a/nebo chyba v dodání. V tomto kontextu budou všechny náklady vynaložené na opětovné odeslání Objednávky zcela na náklady Klienta.

Osobní účet umožňuje Klientovi přístup k následujícím informacím:

 • Vaše Objednávky – Zákaznický Servis: seznam Objednávek provedených na Webu;
 • Upravit vaše informace: osobní informace deklarované Klientem s možností je kdykoli změnit.

Prodávající si vyhrazuje právo deaktivovat bez prodlení a bez náhrady účet jakéhokoli Klienta v případě porušení těchto obchodních podmínek a podvodného nebo nezákonného použití účtu Klientem nebo třetí stranou.

Klient může deaktivovat svůj účet tím, že Prodávajícího informuje o svém rozhodnutí e-mailem na adrese https://www.maxityre.cz/contact. Prodávající deaktivuje účet do maximálně sedmdesáti dvou (72) hodin od obdržení tohoto e-mailu.

4.4 VALIDACE OBJEDNÁVKY

Po potvrzení svého košíku, vytvoření účtu, zadání dodací adresy a výběru způsobu platby je Zákazník vyzván k definitivnímu potvrzení své objednávky provedením platby funkcí "Provádět bezpečnou platbu". Účinnost této operace je podmíněna předchozím přijetím těchto obchodních podmínek (viz výše).

Definitivní potvrzení Objednávky má za následek závazek Zákazníka zaplatit Cenu ve prospěch Prodávajícího.

Po přijetí platby Prodávajícím obdrží Zákazník od Prodávajícího e-mail s rekapitulací jeho Objednávky.

4.5 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY (ROZHODNÁ USTANOVENÍ)

Tento článek představuje rozhodnou ustanovení, které specifikuje závazky, jejichž nesplnění povede k zrušení Prodeje.

4.5.1 Storno objednávky ze strany zákazníka
 1. Vlastní volba:
  po konečném potvrzení své Objednávky má zákazník možnost požádat o její zrušení podle vlastního uvážení, za předpokladu, že Produkty Objednávky ještě nejsou ve fázi přípravy;
 2. Zpoždění nebo odmítnutí dodání:
  v případě zpoždění nebo odmítnutí dodání ze strany Prodejce a podle podmínek a způsobů připomenutých v Článku 8.2;
 3. Odvolání:
  v případě využití práva na odvolání v podmínkách Článku 9;
 4. Nedostatek shody:
  v případech nedostatku shody uvedených v Článku 10.2;
 5. Skrytá vada:
  v případě skryté vady ve smyslu Článku 10.2; a
 6. Vyšší moc:
  v případě trvalého znemožnění Prodejce plnit své povinnosti v důsledku Vyšší moci podle Článku 13.
4.5.2 Zrušení Objednávky Prodávajícím

Prodávající může zrušit Objednávku, tedy odstoupit od Prodeje v následujících případech:

 1. Zpoždění nebo výpadek platby:
  v případě nesplnění povinnosti platby ze strany Klienta podle podmínek Článku 6;
 2. Nedostupnost Produktů:
  v případě nedostupnosti jednoho nebo více Produktů na skladě;
 3. Selhání Klienta při převzetí Produktů na uvedené adrese:
  v případě selhání Klienta při převzetí Produktů na deklarované adrese ve smyslu a podle podmínek Článku 8.5;
 4. Vyšší moc:
  v případě trvalého znemožnění Klienta plnit jeho povinnosti z důvodu Vyšší moci podle Článku 13.
4.5.3 Předběžná výzva k nápravě

Rozvázání Prodeje musí být, kromě případů naléhavosti, předcházeno výzvou k nápravě vůči selhávající Straně, aby splnila svůj závazek v rozumné lhůtě, s výjimkou následujících případů:

 • zrušení z důvodu pohodlí (Článek 4.5.1(i));
 • specifické případy odmítnutí dodání a nesplnění stanovené dodací lhůty jako podstatné podmínky v souladu s Článkem 8.2;
 • uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Článek 4.5.1(iii));
 • nedostupnost Produktů (Článek 4.5.2(ii)); a
 • selhání Klienta při převzetí Produktů na uvedené adrese (Článek 4.5.2(iii)).

Tato výzva k nápravě odkazuje na tento Článek 4.5 a výslovně uvádí důvod rozvázání a že pokud selhávající Strana nesplní svou povinnost, druhá Strana bude mít právo Prodej rozvázat.

Klient je vyzván, aby si prohlédl případné další podmínky výzvy k nápravě uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou dohodnuty pro každý z případů zrušení Objednávky uvedených výše.

4.5.4 Formalismus pro zrušení smlouvy

Strana, která si přeje zrušit Prodej, může tak učinit:

 • notifikací, která uvádí případ zrušení;
 • žádostí u soudu.

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je výše uvedená notifikace provedena pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením za podmínek Článku 9.

V případě zrušení smlouvy z důvodu vhodnosti je notifikace provedena Klientem prostřednictvím jeho účtu výběrem příslušné Objednávky a otevřením reklamace prostřednictvím podpory přes ticket.

4.5.5 Okamžik zrušení smlouvy

Zrušení Prodeje nabude účinnosti od:

 • přijetí výše uvedené notifikace druhou Stranou (kromě případu, kdy se Společnost mezitím řádně zavázala v případě Článku 4.5.1(ii));
 • data rozhodnuté soudcem v případě soudního zrušení.
4.5.6 Důsledky odstoupení od smlouvy

Případné vrácení probíhá za následujících podmínek:

 • v případě odstoupení pro vlastní pohodlí (článek 4.5.1(i)): vrácení ceny Objednávky do deseti (10) pracovních dnů od potvrzovacího e-mailu Prodávajícího, stejným způsobem platby, který byl použit Zákazníkem při Objednávce;
 • v případě odstoupení kvůli zpoždění nebo odmítnutí dodání (článek 4.5.1(ii)): vrácení ceny Objednávky za podmínek článku 8.2;
 • v případě odstoupení po odstoupení (článek 4.5.1(iii)): vrácení ceny Objednávky za podmínek článku 9;
 • v případě odstoupení kvůli nedodržení shody (článek 4.5.1(iv)): Prodávající vrátí Zákazníkovi Spotřebiteli nebo Neodbornému zákazníkovi zaplacenou cenu a náklady na vrácení Produktu nebo Produktů ihned po přijetí Produktu nebo Produktů nebo důkazu o jejich odeslání Zákazníkem a nejpozději do čtrnácti (14) dnů. Vrácení peněz proběhne stejným způsobem platby, který byl použit Zákazníkem Spotřebitelem nebo Neodborným zákazníkem při uzavření Objednávky, pokud se tento výslovně nedohodne jinak, a to v každém případě bez dalších poplatků;
 • v případě odstoupení kvůli nedostupnosti na skladě (článek 4.5.2(ii)): vrácení ceny Objednávky do tří (3) pracovních dnů od e-mailu o odstoupení od Prodávajícího, stejným způsobem platby, který byl použit Zákazníkem při Objednávce; a
 • v případě selhání Zákazníka při přijetí Produktů na uvedené adrese (článek 4.5.2(iii)): vrácení ceny Objednávky do tří (3) pracovních dnů od e-mailu o odstoupení od Prodávajícího, stejným způsobem platby, který byl použit Zákazníkem při Objednávce a po odečtení nákladů na vrácení a případných nákladů na pokus o opětovné doručení uvedených v článku 8.5.

Odstoupení od Prodeje nebude mít vliv na články 21 a 22, které zůstanou mezi Stranami v platnosti.

5. CENA

Každá nabídka produktu je doprovázena jednotkovou cenou a je uvedena bez daně (bez daně). Referenční měnou je: česká koruna (CZK).

V souladu s Článkem 19 níže jsou všechny Objednávky předmětem zákonů Knížectví Andorra, které Objednávky jsou považovány za uskutečněné na tomto území, kde je Prodávající zřízen. V důsledku toho ceny Nabídek Produktů nezahrnují případné environmentální příspěvky platné mimo Knížectví Andorra.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své ceny. Zákazník je upozorněn, že ceny Nabídek Produktů se mohou několikrát denně měnit. Ceny aplikované na Objednávku jsou ty, které jsou zobrazeny na Stránce současně s konečným potvrzením Objednávky ve smyslu Článku 4.4.

V rámci některých Nabídek Produktů poskytuje Prodávající Zákazníkovi nástroj pro porovnání ceny s cenami některých jeho konkurentů. Aby se Zákazník dozvěděl datum, kdy byla cena konkurence zaznamenána Prodávajícím, je vyzván, aby umístil kurzor myši nad příslušnou cenu a objevila se textová bublina ukazující datum a čas sběru konkurenční ceny Prodávajícím.

Celková Cena Objednávky se skládá z:

 • celkové sumy cen množství produktů a služeb vybraných Zákazníkem; a
 • případných poštovného (kromě nabídky poštovného za podmínek).

6.1 PLATBA KREDITNÍ KARTOU

Prodávající akceptuje pouze platby kreditními kartami Visa, Mastercard nebo Maestro.

Zabezpečená online platba kreditní kartou je prováděna poskytovatelem platebních služeb.

Všechny fáze platby kreditní kartou podléhají platebnímu systému HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, který je plně šifrován a chráněn. Použitý protokol je SSL spolu s bankovní elektronikou (protokol 3D secure).

To znamená, že informace spojené s objednávkou a číslo kreditní karty nejsou na internetu přenášeny nešifrovaně. Číslo kreditní karty není vytisknuto na žádném papíře, faktuře, účtence ani jiném výpisu.

Prodávající nemá znalost čísel kreditních karet. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT neuchovává čísla karet po předání platební transakce bance obchodníka. Tím pádem k údajům kreditních karet kupujících nemá přístup žádná osoba ani počítačově, ani tištěně. Riziko, že by bylo číslo kreditní karty ukradeno při nákupu na internetových stránkách Prodávajícího vybavených systémem HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, je prakticky nulové.

Profesionálové mohou také využít systém automatického inkasa GoCardless (gocardless.com), který si Prodávající vybral. Tento systém je plně šifrován.

Při platbách kreditní kartou je transakce okamžitě stržena hned po provedení platby Klientem. Závazek platit kartou je neodvolatelný. Poskytnutím svých bankovních údajů při Prodeji Klient opravňuje Prodávajícího strhnout z jeho karty částku odpovídající uvedené ceně. Klient potvrzuje, že je skutečným právoplatným držitelem karty, která má být stržena, a že je právně oprávněn ji používat. V případě chyby nebo nemožnosti stržení karty může být Objednávka zrušena za výše uvedených podmínek.

Aktivity související s distanční smlouvou o prodeji jsou prováděny společností AD TYRES INTERNATIONAL EU se sídlem Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registrační číslo společnosti OC 1277.

6.2 PLATBA POMOCÍ PAYPAL

Zákazník, který využívá platbu prostřednictvím Paypal (www.paypal.com), musí mít nebo si vytvořit účet u tohoto poskytovatele (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakce provedené přes Paypal jsou zabezpečeny protokolem 3D-Secure. Prodávající v žádném okamžiku nemá přístup k bankovním údajům zákazníka.

6.3 PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM

Zákazník může provést svou platbu bankovním převodem SEPA na účet Prodávajícího, jehož údaje jsou následující:

Majitel účtu: AD Tyres International SLU
IBAN: DE08 5907 0070 0031 0375 07
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

Aby byl tento převod zohledněn Prodávajícím, je nezbytné, aby Zákazník uvedl své číslo Objednávky v referenci převodu nebo v příslušném poli. Číslo objednávky je Zákazníkovi připomenuto na stránce věnované převodu SEPA.

Objednávka bude zpracována až po obdržení převodu a po jeho ověření. V důsledku toho se může oznámená doba expedice lišit v závislosti na době přijetí vaší platby.

V případě platby bankovním převodem se poplatky navíc, které účtuje vysílající banka, nemohou odečíst od přijímané platby.

7. VLASTNICTVÍ A PŘECHOD RIZIKA

Produkty se stávají vlastnictvím Klienta ihned po potvrzení Objednávky. V důsledku toho je Klient jediný odpovědný za dovoz a zavedení Produktů do země určení, kterou si vybral pro zaslání. Klienta se doporučuje, aby se seznámil s případnými povinnostmi, které na něj plynou z dovozu Produktů do dané země určení.

Všechna rizika ztráty nebo poškození Produktů jsou převedena na Profesionálního Klienta od okamžiku přechodu vlastnictví.

Všechna rizika ztráty nebo poškození Produktů jsou převedena na Spotřebitelského Klienta v okamžiku, kdy on sám nebo třetí osoba jím určená, a to jiná než dopravce navržený Prodávajícím, fyzicky převezme Produkty.

Když Spotřebitel nebo Ne-profesionál svěří Dodání Produktů dopravci jinému než tomu, kterého navrhl Prodávající, riziko ztráty nebo poškození věci se převede na Spotřebitele nebo Ne-profesionála v okamžiku předání věci dopravci.

8. DODÁNÍ

Dodání Objednávky se provádí podle výběru Klienta, vyjádřeného při Objednávce, doručením Objednávky na adresu poskytnutou Klientem.

8.1 POPLATKY ZA DODÁNÍ

Co se týče autodílů a všech ostatních položek, jsou náklady na dopravu uvedeny v košíku.

Co se týče pneumatik, jsou náklady na dodání zdarma pro Klienta při nákupu dvou (2) identických produktů. V případě nákupu jednotlivě (auto pneumatiky, disky), jsou náklady na dodání hrazeny Klientem, s výjimkou motocyklových pneumatik, kde jsou náklady na dopravu zdarma již od první zakoupené pneumatiky.

8.2 LHŮTA PRO DODÁNÍ

Prodávající se zavazuje dodat Objednávku do maximální lhůty třiceti (30) dnů od potvrzení Objednávky ("Lhůta pro Dodání"). Zákazník uznává a bez výhrad přijímá, že žádná jiná lhůta uvedená na Stránce neznamená pevné závazky Prodávajícího vůči Zákazníkovi.

Zákazník je informován čistě orientačně, že dodání obvykle probíhá mezi dvěma (2) a osmi (8) pracovními dny od přijetí úplné platby Ceny Objednávky. V případě výběru několika Produktů v rámci jedné Objednávky mohou být tyto dodány v různé dny, což nemůže být předmětem jakékoli reklamace ze strany Zákazníka.

Výše uvedená Lhůta pro Dodání je přerušena v následujících případech:

 1. zpoždění platby;
 2. chyba v adrese uvedené Zákazníkem;
 3. neprítomnost Zákazníka nebo jeho oprávněného zástupce pro převzetí Objednávky.

V případech (i) a (ii) začne Lhůta pro Dodání znovu běžet od vyřešení incidentu s platbou na novou dobu třiceti (30) dnů.

V případě (iii) se Zákazník a Prodávající (nebo případně dopravce) dohodnou na novém termínu dodání, při kterém se Zákazník zavazuje, že on nebo jeho zástupce budou přítomni.

V případě, že Prodávající nesplní svou povinnost dodat Objednávku v Lhůtě pro Dodání, může Spotřebitel nebo Neodborník zrušit Prodej, pokud po výzvě Prodávajícímu, aby dodal Objednávku v dodatečné přiměřené lhůtě, tento nevyhověl v této lhůtě.

Prodej je považován za zrušený při obdržení dopisu nebo písemného oznámení o tomto zrušení Prodávajícím, pokud se Prodávající mezitím nevyhověl.

Spotřebitel nebo Neodborník mohou však Prodej zrušit okamžitě:

 • pokud Prodávající odmítne dodat Objednávku nebo je zřejmé, že Objednávku nedodá;
 • pokud Prodávající nesplní svou povinnost dodat Objednávku k datu nebo po uplynutí Lhůty pro Dodání a toto období je pro Spotřebitele nebo Neodborníka zásadní podmínkou smlouvy. Tato zásadní podmínka vyplývá z okolností obklopujících uzavření smlouvy nebo z výslovného požadavku Spotřebitele nebo Neodborníka před uzavřením smlouvy.

Kromě možnosti zrušit Prodej může Spotřebitel nebo Neodborník využít jakýkoliv jiný opravný prostředek stanovený jeho národním právem.

Spotřebitel a Neodborník jsou navíc vyzváni, aby se seznámili s Článkem 4.5 ohledně zrušení.

Tato práva Spotřebitele nebo Neodborníka nejsou na úkor nároku na náhradu škody a úroků.

Pokud je Prodej zrušen v podmínkách tohoto Článku, Společnost vrátí Spotřebiteli nebo Neodborníkovi celou zaplacenou částku nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy byl Prodej oznámen jako zrušený.

8.3 PROBLÉMY S DODANÝMI PRODUKTY

Zákazník, jeho zaměstnanec nebo jeho zástupce musí při doručení zkontrolovat shodu stavu Produktů, a to i v případě, že doručení probíhá na jeho domácí adresu. Zákazník si musí sám zajistit informování a dávání pokynů svým zaměstnancům nebo zástupcům ohledně kontroly shody Produktů.

Zákazník, jeho zaměstnanec nebo zástupce musí při doručení oznámit Přepravci všechny výhrady k Produktům. Tyto výhrady musí být vyjádřeny explicitně a přesně na Dodacím listu.

Pokud Produkty objednávky neodpovídají nebo je obdržený balík v poškozeném stavu, může Zákazník Doručení odmítnout. Poté musí bez prodlení informovat Prodávajícího kontaktováním zákaznického servisu prostřednictvím systému ticketů.

V případě nesouladu se uplatňují ustanovení Článku 10.3 uvedeného níže.

V případě poškozeného balíku a jeho odmítnutí bude u Přepravce otevřen spor ohledně Produktů objednávky. Od Zákazníka bude vyžadováno datované a podepsané potvrzení o poškozeném balíku pro možnost otevření sporu.

Doba pro řešení sporů s Přepravcem je minimálně deset (10) pracovních dnů a může trvat až čtyři (4) týdny od jejich otevření. Tyto lhůty jsou poskytovány Prodávajícím pouze jako orientační na základě jeho zkušeností a nemohou být nijak závazné.

Uplatnění těchto ustanovení se děje bez újmy na všech ostatních právech, která Zákazník má podle platné legislativy.

8.4 DODACÍ LIST

Dopravce předá Zákazníkovi Dodací list k podpisu, který výslovně uvádí možnost vznést výhrady, zejména v případě zjevných vad Produktu nebo Produktů, nebo v případě, že nebyl předán návod k použití.

Zákazník uznává a souhlasí s tím, že jeho podpis, podpis jeho zaměstnance nebo zástupce na takovém Dodacím listu představuje nezpochybnitelný důkaz Data Dodání celé Objednávky nebo, v případě samostatného dodání Produktů z téže Objednávky, Produktů týkajících se této dodávky.

8.5 PROBLÉMY PŘI DODÁNÍ

Prodávající se zavazuje doručit Objednávku na dodací adresu, kterou zákazník poskytl při Objednávce. V této souvislosti se Zákazník zavazuje poskytnout Prodávajícímu existující, úplnou a přesnou dodací adresu místa, kde je možné a povoleno doručení Objednávky.

V případě chyby v dodací adrese poskytnuté Zákazníkem bude jakákoli změna této adresy znamenat poplatky za opětovné odeslání. Tyto poplatky, ve výši čtyři sta (400) Koruna, budou účtovány Zákazníkovi a fakturovány Prodávajícím.

Zákazník zaručuje Prodávajícímu svou přítomnost na místě, nebo přítomnost pověřeného zaměstnance nebo zástupce, který je řádně oprávněn převzít Objednávku. V opačném případě nemůže být Prodávající považován za odpovědného za jakékoli zpoždění dodání.

Pokud Zákazník není přítomen při doručení, musí se spojit s Přepravcem, který má na starosti jeho balík, aby se domluvil na novém termínu doručení nebo na vyzvednutí v nejbližším depu.

Druhý pokus o doručení bude fakturován s poplatkem za pokus o opětovné doručení ve osmdesát (80) CZK ve prospěch Prodávajícího.

Pokud Zákazník nekontaktoval Přepravce v lhůtě stanovené Přepravcem, balíky budou odeslány zpět do skladů Prodávajícího, který následně oznámí zrušení Objednávky a ukončení Prodeje po přijetí balíku zpět.

Náklady na vrácení ve výši osm set (800) CZK za každý balík budou výhradně na náklady Zákazníka.

Náklady na vrácení a případné náklady na opětovné doručení budou odečteny při vrácení peněz za Objednávku.

8.6 ZÁLOHOVANÉ VÝROBKY

Některé Výrobky mohou být zálohované. Jsou označeny speciální poznámkou "Díl na zálohu podle výměnného standardu" v jejich technickém listu.

Cena zálohovaných Výrobků zahrnuje částku za díl a zálohu, tj. částku požadovanou výrobcem za zajištění vrácení starých náhradních dílů pro jejich rekonfiguraci a recyklaci.

Po přijetí nového Výrobku musí Zákazník vrátit použitý Výrobek Prodávajícímu na adresu předanou Prodávajícím pro vrácení zálohovaných Výrobků do maximální lhůty třiceti (30) dnů od přijetí nového Výrobku. V opačném případě Zákazník nebude moci získat žádnou refundaci zálohy.

Vrácený Výrobek musí být ekvivalentní, kompletní a umístěný v obalu nového Výrobku. Náklady na opětovné odeslání jsou hrazeny Zákazníkem.

Po přijetí použitého Výrobku Prodávající vrátí Zákazníkovi částku zálohy do maximální lhůty patnácti (15) dnů za předpokladu, že použitý Výrobek je v souladu s výše uvedenými předpisy.

Refundace probíhá pomocí stejného způsobu platby, který Zákazník použil pro nákup nového Výrobku.

9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 OSOBA S PRÁVEM NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Osobou s právem na odstoupení od smlouvy ("Držitel Práva na Odstoupení od Smlouvy") je Zákazník Spotřebitel, pokud byla Smlouva uzavřena na dálku, v důsledku telefonického obchodního nabízení nebo mimo obchodní prostory.

9.2 LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Držitel práva na odstoupení od smlouvy má lhůtu čtrnácti (14) dnů (dále jen "Lhůta pro odstoupení od smlouvy") k uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez nutnosti nést jiné náklady než ty, které jsou uvedeny v tomto článku.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od převzetí Produktu/Produktů Držitelem práva na odstoupení od smlouvy nebo třetí osobou, která není dopravcem a byla Držitelem práva na odstoupení od smlouvy určena. Pokud byla Smlouva uzavřena mimo provozovnu, může Držitel práva na odstoupení od smlouvy uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy od okamžiku uzavření Smlouvy.

V případě Prodeje více Produktů dodávaných samostatně nebo v případě Prodeje Produktu složeného z více dávek nebo kusů, jejichž dodání je rozloženo do určitého období, začíná Lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet od převzetí posledního Produktu, dávky nebo kusu.

V případě Objednávky, která předpokládá pravidelné dodávky Produktů po určité období, začíná Lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet od převzetí prvního Produktu.

Den, kdy byla Smlouva uzavřena, nebo den převzetí Produktu se do Lhůty pro odstoupení od smlouvy nepočítá. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od začátku první hodiny prvního dne a končí uplynutím poslední hodiny posledního dne Lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší v sobotu, neděli nebo ve státní svátek nebo jiný svátek, prodlužuje se do prvního následujícího pracovního dne.

9.3 VÝKON PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro výkon svého práva na odstoupení od smlouvy informuje Držitel Práva na Odstoupení Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním Prodávajícímu, před uplynutím Lhůty pro Odstoupení, formuláře dostupného zde (a na konci těchto podmínek) řádně vyplněného, nebo jakéhokoli jiného prohlášení vyjadřujícího jeho jednoznačnou vůli odstoupit od smlouvy, zaslaného e-mailem (https://www.maxityre.cz/contact).

Důkazní břemeno výkonu práva na odstoupení od smlouvy nese Držitel Práva na Odstoupení.

9.4 VRÁCENÍ PRODUKTU NEBO PRODUKTŮ

Držitel Práva na Odstoupení vrátí nebo předá produkt nebo produkty Prodávajícímu nebo osobě určené Prodávajícím, bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od sdělení svého rozhodnutí odstoupit od smlouvy, pokud Prodávající sám nenavrhně převzít produkt nebo produkty.

Držitel Práva na Odstoupení nese pouze přímé náklady na vrácení produktu nebo produktů.

Držitel práva na odstoupení od smlouvy může buď sám zajistit vrácení Produktu(ů) převzetím příslušných nákladů na sebe, nebo požádat Prodávajícího, za předpokladu jeho souhlasu, o převzetí těchto nákladů, které budou Držiteli práva na odstoupení od smlouvy účtovány ve výši odhadované částky osm set (800) CZK za položku (s výhradou potvrzení dopravcem).

Za odpovědnost Držitele Práva na Odstoupení může být považována pouze znehodnocení produktu nebo produktů v důsledku manipulace jiné než nezbytné k zjištění povahy, vlastností a správné funkčnosti produktu nebo produktů.

6. FINANČNÍ PODMÍNKY

Platba je požadována ihned po zadání Objednávky, která bude Prodávajícím zpracována pouze po obdržení úplné platby od Klienta.

V případě, že Prodávající neobdrží platbu Ceny do tří (3) dnů po potvrzení Objednávky, obdrží Klient oznámení od Prodávajícího, které ho vyzývá k úhradě Ceny v dodatečné lhůtě čtyř (4) dnů. Pokud k úhradě nedojde, může Prodávající Objednávku zrušit a tím ukončit Prodej.

Klient může svou objednávku uhradit následujícími platebními metodami:

 • platební kartou;
 • převodem SEPA (s možností automatických inkas pro Profesionály).

Klient přebírá důsledky jakékoli chyby při zadávání údajů během platebního procesu a jakékoli anomálie nebo dysfunkce platebních prostředků.

Prodávající může od každého Profesionálního Klienta požadovat úroky z prodlení splatné následující den po datu splatnosti. Úroková sazba za prodlení bude rovna úrokové sazbě, kterou uplatňuje Evropská centrální banka u své nejnovější operace refinancování zvýšené o 10 procentních bodů. Aplikovatelná sazba pro první pololetí daného roku je sazba platná k 1. lednu daného roku. Pro druhé pololetí daného roku je to sazba platná k 1. červenci daného roku. Úroky z prodlení jsou splatné bez nutnosti upomínky.

Dále je každý Profesionální Klient v případě prodlení s platbou automaticky dlužníkem Prodávajícímu paušální náhrady za náklady na vymáhání ve výši čtyřiceti eur (40,00 €). Pokud jsou náklady na vymáhání vyšší než výše této paušální náhrady, může Prodávající požadovat dodatečnou kompenzaci na základě doložení. Prodávající však nemůže uplatnit nárok na tyto náhrady, pokud otevření řízení o ochraně před věřiteli, reorganizaci nebo soudní likvidaci zakazuje platbu dlužné částky ve stanoveném termínu.

V případě neúspěšného inkasa, pro každého Profesionálního Klienta, dává klient souhlas k automatickému vyrovnání nezaplacených faktur na platební kartě své společnosti.

Po každé platbě, bez ohledu na způsob, obdrží Klient potvrzující e-mail.

9.5 VRÁCENÍ PENĚZ

Když je právo na odstoupení od smlouvy uplatněno, Prodávající vrátí Držiteli Práva na Odstoupení všechny uhrazené částky, včetně nákladů na doručení, bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy byl informován o rozhodnutí Držitele Práva na Odstoupení odstoupit od smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedené, pokud Prodávající sám nenabízí vyzvednutí Produktu či Produktů, může Prodávající odložit vrácení peněz až do doby, kdy obdrží Produkt či Produkty zpět, nebo dokud Držitel Práva na Odstoupení neposkytne důkaz o odeslání Produktu či Produktů, přičemž za datum se považuje ten z událostí, který nastane dříve.

Prodávající provádí toto vrácení peněz stejným způsobem platby, který byl použit Držitelem Práva na Odstoupení pro původní transakci, pokud Držitel Práva na Odstoupení výslovně nesouhlasí s použitím jiného způsobu platby a za předpokladu, že vrácení peněz nebude Držitele Práva na Odstoupení stát žádné další poplatky.

Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud Držitel Práva na Odstoupení výslovně zvolil dražší způsob doručení než je standardní způsob doručení, který Prodávající nabízí.

9.6 DŮSLEDKY

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ukončuje povinnost Stran buď plnit Smlouvu na dálku nebo Smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, nebo ji uzavřít, pokud Držitel Práva na Odstoupení učinil nabídku. Uplatnění práva na odstoupení od hlavní Smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory automaticky ukončuje jakoukoli vedlejší smlouvu bez jakýchkoli nákladů pro Držitele Práva na Odstoupení kromě těch, které jsou stanoveny v tomto článku.

10. ZÁRUKY

Uplatnění jakékoliv záruky stanovené v tomto článku musí být požadováno kontaktováním Prodávajícího na následující URL adrese:

https://www.maxityre.cz/contact

10.1 PŘEDCHOZÍ UPOZORNĚNÍ

Zákazník je povinen zajistit, aby Produkty, které si objednává, byly v souladu s předpisy výrobce jeho vozidla.

Zákazník je také povinen dodržovat předpisy a doporučení výrobce ve všem, co se týká bezpečnosti a spolehlivosti vozidla, zejména velikosti pneumatik a kol, nafukování a tlaku pneumatik, stejně jako podmínek montáže a skladování pneumatik.

Žádná ze záruk uvedených v tomto článku nezahrnuje vady způsobené chybou při montáži, ani běžné opotřebení Produktů, ani následky způsobené nesprávným používáním Produktů, ani poškození Produktů z nedbalosti Zákazníka nebo jeho zaměstnanců.

10.2 ZÁRUKA SHODY

10.2.1 Shoda Produktů

Prodávající dodává Zákazníkovi-Konzumentovi Produkty, které splňují požadavky uvedené v článcích 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4.

10.2.2 Subjektivní kritéria shody

Aby byly Produkty v souladu s kupní smlouvou, musí zejména, pokud je to vhodné:

 • odpovídat popisu, typu, množství a kvalitě a vykazovat funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu a další vlastnosti, jak je stanoveno v kupní smlouvě;
 • být vhodné pro zvláštní účel, který Konzument hledá a který oznámil Prodávajícímu nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy a který Prodávající akceptoval;
 • být dodány se všemi příslušenstvím a návody, zejména k instalaci, jak je stanoveno v kupní smlouvě; a
 • být poskytnuty s aktualizacemi, jak je stanoveno v kupní smlouvě.
10.2.3 Objektivní kritéria shody

(i) Kromě splnění všech požadavků na shodu stanovených v smlouvě musí Produkty:

 1. být vhodné pro účely, pro které se obvykle používají zboží stejného druhu, s přihlédnutím k případným ustanovením práva Evropské unie a platného vnitrostátního práva, stejně jako ke všem existujícím technickým normám nebo, v nepřítomnosti takových technických norem, k specifickým kodexům chování aplikovatelným na daný sektor;
 2. případně mít kvalitu vzorku nebo modelu, který Prodávající poskytl Spotřebiteli před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo modelu;
 3. případně být dodány s příslušenstvím, včetně obalu a instalačních pokynů nebo jiných návodů, které Spotřebitel může oprávněně očekávat; a
 4. být v množství a mít kvality a další charakteristiky, včetně trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, které jsou normální pro zboží stejného druhu a které Spotřebitel může oprávněně očekávat, s ohledem na povahu Produktů a s přihlédnutím ke všem veřejným prohlášením učiněným Prodávajícím nebo jinými osobami výše v distribučním řetězci nebo jménem Prodávajícího nebo takových osob, včetně výrobce, zejména v reklamách nebo na etiketě.

(ii) Prodávající není vázán veřejnými prohlášeními uvedenými v (i), bod d), pokud prokáže:

 1. že nevěděl a nemohl rozumně vědět o dotčeném veřejném prohlášení;
 2. že veřejné prohlášení bylo do doby uzavření smlouvy opraveno stejným způsobem, jakým bylo učiněno, nebo srovnatelným způsobem; nebo
 3. že rozhodnutí koupit Produkty nemohlo být ovlivněno veřejným prohlášením.

(iii) Nedochází k nesouladu ve smyslu (i), pokud byl Spotřebitel v době uzavření Kupní smlouvy konkrétně informován, že určitá vlastnost Produktů se odchyluje od objektivních kritérií shody stanovených v (i), a Spotřebitel tuto odchylku výslovně a samostatně akceptoval při uzavření Kupní smlouvy.

10.2.4 Nesprávná instalace Produktů

Každá nesouladnost, která je výsledkem nesprávné instalace Produktů, je považována za nesouladnost Produktů, pokud:

 1. instalace je součástí Smlouvy o Prodeji a byla provedena Prodávajícím nebo pod jeho zodpovědností; nebo
 2. instalace, kterou měl provést Spotřebitel, byla provedena Spotřebitelem a nesprávná instalace je způsobena nedostatky v instalačních pokynech poskytnutých Prodávajícím.
10.2.5 Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Spotřebiteli za každou nesouladnost, která existuje v okamžiku dodání Produktu a která se projeví během dvou (2) let od tohoto okamžiku, bez ohledu na delší lhůtu stanovenou vnitrostátními právními předpisy Spotřebitele, které je Spotřebitel vyzván k prozkoumání.

10.2.6 Důkazní břemeno

Každá nesouladnost, která se projeví během jednoho (1) roku od okamžiku, kdy byly Produkty dodány, se předpokládá, že existovala v okamžiku dodání Produktů, pokud není prokázáno opak nebo pokud toto předpoklad není neslučitelný s povahou Produktů nebo povahou nesouladnosti. Výše uvedená lhůta platí bez ohledu na delší lhůtu stanovenou vnitrostátními právními předpisy Spotřebitele, které je Spotřebitel vyzván k prozkoumání.

10.2.7 Notifikace

Vnitrostátní právní předpisy Spotřebitele mohou stanovit, že aby mohl Spotřebitel uplatnit svá práva, musí Prodávajícího informovat o nesouladnosti do určité lhůty od data, kdy zjistil tuto nesouladnost. Spotřebitel je vyzván k prozkoumání svých vnitrostátních právních předpisů v této věci.

10.2.8 Právo spotřebitele na nápravu v případě nesouladu

(i) V případě nesouladu má spotřebitel právo na uvedení Produktů do souladu, na přiměřené snížení ceny nebo na odstoupení od Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku.

(ii) Pro dosažení souladu Produktů může spotřebitel volit mezi opravou a výměnou, pokud zvolený způsob nápravy není nemožný nebo pokud by v porovnání s druhým způsobem nápravy uvalil na Prodávajícího náklady, které by byly nepřiměřené, s ohledem na všechny okolnosti, zejména:

 1. hodnotu, kterou by Produkty měly, kdyby nesoulad neexistoval;
 2. významnost nesouladu; a
 3. možnost zvolit druhý způsob nápravy bez významných nepříjemností pro spotřebitele.

(iii) Prodávající může odmítnout uvedení Produktů do souladu, pokud by oprava nebo výměna byly nemožné nebo kdyby to od něj vyžadovalo náklady, které by byly nepřiměřené, s ohledem na všechny okolnosti, zejména ty, které jsou uvedeny v bodě (ii), písmena a) a b).

(iv) Spotřebitel má právo buď na přiměřené snížení ceny v souladu s Článkem 10.2.8, nebo na odstoupení od smlouvy o Prodeji v souladu s článkem 10.2.9, a to v každém z následujících případů:

 1. Prodávající neuskutečnil opravu nebo výměnu, nebo pokud je to relevantní, neuskutečnil opravu nebo výměnu v souladu s Článkem 10.2.6, (ii) a (iii), nebo Prodávající odmítl uvedení Produktů do souladu v souladu s bodem (iii) tohoto článku;
 2. nesoulad se objeví i přes pokus Prodávajícího uvést Produkty do souladu;
 3. nesoulad je tak vážný, že opravňuje k okamžitému snížení ceny nebo k okamžitému odstoupení od smlouvy o Prodeji; nebo
 4. Prodávající prohlásil, nebo je z okolností zřejmé, že Prodávající neprovede uvedení Produktů do souladu v přiměřené lhůtě nebo bez významných nepříjemností pro spotřebitele.

(v) Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud je nesoulad pouze nepatrný. Důkazní břemeno, zda je nesoulad nepatrný či nikoliv, nese Prodávající.

(vi) Spotřebitel má právo pozastavit platbu zbývající části ceny nebo její části, dokud Prodávající nesplní své závazky vyplývající z záruky. Zvláštní podmínky pro uplatnění práva na pozastavení platby mohou být stanoveny vnitrostátními právními předpisy spotřebitele, které je spotřebitel vyzván, aby si prostudoval.

(vii) Vnitrostátní právní předpisy spotřebitele mohou upravovat otázku, zda a do jaké míry skutečnost, že spotřebitel přispěl k nesouladu, ovlivňuje jeho právo na nápravná opatření. Spotřebitel je proto vyzván, aby si prostudoval své vnitrostátní právní předpisy v této věci.

10.2.9 Oprava nebo výměna Produktů

(i) Oprava nebo výměna je provedena:

 1. bezplatně;
 2. ve vhodné lhůtě od okamžiku, kdy byl Prodávající informován Spotřebitelem o nesouladu smlouvy; a
 3. bez závažných nepříjemností pro Spotřebitele, s ohledem na povahu Produktů a účel, pro který je Spotřebitel hledal.

(ii) Pokud je třeba nesoulad smlouvy odstranit opravou nebo výměnou Produktů, Spotřebitel poskytne Produkty Prodávajícímu. Prodávající si vyměněné Produkty vezme zpět na své náklady.

(iii) Pokud oprava vyžaduje odstranění Produktů, které byly instalovány v souladu s jejich povahou a účelem před vznikem nesouladu smlouvy, nebo pokud tyto Produkty mají být vyměněny, povinnost opravit nebo vyměnit Produkty zahrnuje odstranění nesouladných Produktů a instalaci náhradních nebo opravených Produktů, nebo převzetí nákladů na odstranění a instalaci.

(iv) Spotřebitel není povinen platit za běžné používání vyměněných Produktů během období před jejich výměnou.

10.2.10 Snižení ceny

Snižení ceny je proporcionální k rozdílu mezi hodnotou Produktů, které obdržel Spotřebitel, a hodnotou, kterou by Produkty měly, pokud by byly v souladu.

10.2.11 Zrušení Kupní smlouvy

(i) Spotřebitel uplatňuje své právo na zrušení Kupní smlouvy tím, že prodávajícímu zašle prohlášení, ve kterém uvádí své rozhodnutí uplatnit své právo na zrušení Kupní smlouvy.

(ii) Pokud se nesoulad týká pouze některých z Produktů dodaných na základě Kupní smlouvy a existuje důvod pro zrušení kupní smlouvy podle Článku 10.2.7, může Spotřebitel uplatnit své právo na zrušení Kupní smlouvy pouze vůči těmto Produktům, a vůči jakémukoli dalšímu Produktu, který získal současně s nesouladnými Produkty, pokud od Spotřebitele nelze rozumně očekávat, že si ponechá pouze souladné Produkty.

(iii) Když Spotřebitel uplatňuje své právo na zrušení Kupní smlouvy v celém rozsahu nebo, v souladu s (ii), vůči některým z Produktů dodaných na základě Kupní smlouvy:

 1. spotřebitel vrátí Produkty Prodávajícímu na jeho náklady; a
 2. Prodávající vrátí Spotřebiteli zaplacenou cenu za Produkty ihned po přijetí Produktů nebo po obdržení důkazu o jejich odeslání poskytnutého Spotřebitelem.

Pro účely tohoto odstavce může vnitrostátní právní předpisy Spotřebitele stanovit podmínky pro vrácení a vrácení peněz. Spotřebitel je proto vyzván, aby si pro tento účel prostudoval své vnitrostátní právní předpisy.

10.3 ZÁRUKA ZA SKRYTÉ VADY

Bez zřeknutí se zákonné záruky shody zboží uvedené v Článku 10.2, Spotřebitel může mít nárok na využití národních pravidel, která neupravují specificky spotřebitelské smlouvy a předpokládají specifické opravné prostředky pro určité typy vad, které nebyly zjevné v době uzavření kupní smlouvy, a to na základě národních ustanovení, která mohou stanovit specifická pravidla týkající se odpovědnosti prodejce v případě skrytých vad. Spotřebitel je vyzván, aby se seznámil s příslušnou národní legislativou v této oblasti.

Profesionální Klient nebo Klient-Neprofesionál mají nárok na případné záruky stanovené andorrským právem.

10.4 OBCHODNÍ ZÁRUKA

Prodejce nabízí Klientovi možnost připojit k jeho Objednávce za určitých podmínek obchodní záruku nazvanou "Záruka Pneus Plus" prostřednictvím smlouvy o obchodní záruce.

Tato obchodní záruka se uplatňuje bez zřeknutí se práva Spotřebitele na zákonnou záruku shody zboží uvedenou v Článku 10.2 nebo na národní ustanovení týkající se záruky za skryté vady uvedené v Článku 10.3.

V případě, že Profesionál nebo Neprofesionál uzavře obchodní záruku, uplatňuje se tato bez zřeknutí se práva Profesionála nebo Neprofesionála na případné záruky stanovené andorrským právem.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud není neplnění jedné ze Stran definitivní, náhrada škody je povinná pouze v případě, že dlužník byl předem vyzván k plnění ve vhodné lhůtě. Dlužník je odsouzen k zaplacení náhrady škody, je-li to vhodné, buď z důvodu neplnění závazku, nebo z důvodu zpoždění v plnění, pokud nedokáže, že plnění bylo zabráněno případem Vyšší Moci. Dlužník bude odpovědný pouze za škody, které byly předvídatelné nebo mohly být předvízeny v době uzavření Smlouvy, pokud neplnění není způsobeno hrubou nedbalostí nebo úmyslem. I v případě, že neplnění Smlouvy je výsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslu, náhrada škody zahrnuje pouze to, co je bezprostředním a přímým důsledkem neplnění.

12. POJIŠTĚNÍ

Prodávající je pojištěn pro svou profesní odpovědnost vyplývající z jeho činnosti a vzniklou v důsledku tělesných, materiálních a nemateriálních škod způsobených třetím osobám před nebo po dodání produktu nebo dokončení pracovního výkonu.

Toto pojištění bylo uzavřeno u společnosti AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francie).

Geografické pokrytí tohoto pojištění se rozšiřuje na celý svět s výjimkou (i) činností prováděných prostřednictvím stálých zařízení nebo poboček umístěných mimo Francii, Andorru a Monako; (ii) exportů do Spojených států amerických a Kanady; (iii) služeb nebo prací prováděných pojištěným nebo pro jeho účet na území Spojených států amerických a Kanady, včetně organizace veletrhů, výstav nebo expozic.

13. VYŠŠÍ MOC

V případě Vyšší moci, která má za následek definitivní překážku pro dlužníka stranu, je Smlouva zrušena zákonem a Strany jsou osvobozeny od svých závazků.

V případě Vyšší moci, která má za následek dočasnou překážku, je plnění závazku pozastaveno, pokud z toho vyplývající zpoždění neodůvodňuje zrušení Smlouvy.

Nemožnost splnit smluvní závazek Stranou ji osvobozuje od tohoto závazku v příslušné míře, pokud je způsobena případem Vyšší moci a je definitivní, pokud si Strana nepřevzala zodpovědnost za takovou situaci nebo nebyla předem vyzvána k plnění.

14. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje shromážděné Prodávajícím o Zákazníkovi v rámci Prodeje podléhají automatizovanému zpracování, pro které je Prodávající jediný, kdo určuje prostředky a účel, a je v tomto smyslu odpovědný za toto zpracování ve smyslu článku 3.4 andorrského zákona č. 15/2003 ze dne 18. prosince 2003 o ochraně osobních údajů (dále jen "LQPD").

Zákazník je vyzván, aby si prohlédl Zásady Ochrany Soukromí a stránku Cookie na Webu, aby se seznámil s podmínkami, za kterých jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány Prodávajícím.

15. DOKUMENTY K SMLUVNÍMU VZTAHU

Smlouva se skládá z následujících smluvních dokumentů:

 1. z těchto Všeobecných obchodních podmínek;
 2. z Objednávkového formuláře;
 3. z Dodacího listu;
 4. z Faktury.

V případě rozporu nebo rozdílu mezi ustanoveními dvou dokumentů bude mít přednost ustanovení dokumentu vyššího v pořadí (např.: Faktura má přednost před Dodacím listem; Dodací list má přednost před Objednávkovým formulářem; Objednávkový formulář má přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami).

Žádná poznámka uvedená Zákazníkem, jeho zaměstnancem nebo zástupcem na Dodacím listu kromě jeho podpisu nebude považována za smluvní, pokud ji Prodávající neakceptuje.

Všechny výše uvedené smluvní dokumenty představují úplnost závazků existujících mezi Stranami. Tyto smluvní dokumenty nahrazují a ruší všechny předchozí ústní nebo písemné závazky týkající se Prodeje.

Strany se dohodly, že ponese riziko jakékoli nepředvídatelné změny okolností, které by způsobily, že by plnění závazků každé ze Stran podle Smlouvy bylo příliš nákladné.

16. NADPISY

Nadpisy použité ve Všeobecných obchodních podmínkách jsou poskytovány pouze pro účely pohodlí a neměly by přispívat k ovlivnění významu nebo struktury ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.

V případě obtíží s interpretací mezi jakýmkoli z nadpisů umístěných na začátku klauzulí a jakoukoli z klauzulí, budou nadpisy prohlášeny za neexistující.

17. PLATNOST

Pokud by jedno nebo více ustanovení Obecných obchodních podmínek bylo prohlášeno za neplatné, nezapsané nebo nevymahatelné na základě zákona, nařízení nebo v důsledku konečného rozhodnutí příslušného soudu, toto ustanovení nebo tato ustanovení se budou považovat za oddělitelná od Obecných obchodních podmínek. Ostatní ustanovení Obecných obchodních podmínek se budou považovat za platná a zůstanou v platnosti, pokud jedna ze Stran neprokáže, že zrušené ustanovení nebo ustanovení mělo zásadní a rozhodující význam, bez kterého by smlouvu neuzavřela.

18. TOLERANCE

Fakt, že jedna ze Stran nebude uplatňovat nárok na porušení jakékoli své povinnosti druhou Stranou vyplývající ze Smlouvy, nemůže být vykládán jako vzdání se práva na výkon dotčené povinnosti v případě, že nedošlo k promlčení.

19. REKLAMACE

V případě reklamace je zákazník vyzván, aby kontaktoval Prodávajícího prostřednictvím formuláře přístupného zde.

V rámci jakékoli reklamace je zákazník vyzván, aby uvedl číslo své Objednávky.

Prodávající učiní veškeré úsilí, aby odpověděl na jakoukoli reklamaci v co nejkratším možném čase.

Možnost podání reklamace zákazníkem se nevztahuje na předchozí výkon jeho práva obrátit se na spotřebitelského mediátora v podmínkách Článku 21 nebo na jakoukoli příslušnou soudní instanci.

20. MEDIACE

V souladu s článkem 14.1 Nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 vás informujeme o možnosti využít platformu pro Řešení Sporů Online (RLL), kterou poskytuje Evropská komise a je přístupná na následující adrese: Řešení Sporů Online.

21. POUŽITELNÉ PRÁVO

Vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem Spotřebitelem umístěným na území Evropské unie se řídí právem členského státu, ve kterém je tento zákazník zřízen, pokud jde o jeho ochranu v rámci spotřebitelského práva daného členského státu.

Údaje týkající se Objednávky jsou elektronicky zpracovávány maltským zařízením Prodávajícího, a proto se na zpracování osobních údajů vztahuje maltské právo.

V případě jakékoli jiné otázky, která nespadá pod dvě výše uvedené ustanovení, bude subsidiárně použito andorrské právo.